V

За нас

“ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД е компания, регистрирана през месец юни 2008 година в гр.Варна и се представлява от дипломиран експерт-счетоводител Анелия Люцканова. Основният предмет на дейност включва осъществяването на независим финансов одит, както и широка гама от консултантски услуги в областта на счетоводството и данъчното облагане.


Цели и мисия

 • Нашият бизнес е да служим на бизнеса. Нашите знания и опит означават, че ние говорим на езика на бизнеса.
 • Нашият подход се базира на взаимно доверие и партньорство – това е в центъра на нашия етичен кодекс.
 • Ние вярваме, че нашите съвети осигуряват перспектива за бизнеса на нашите клиенти, добавяйки нещо повече към това, което те могат да направят сами за себе си.
 • Това, което наистина отличава една професионална услуга от друга, е способността и да превърне перспективата в резултат. Нашите съвети помагат на клиентите ни да станат по-добри в това, което правят. Перспектива също така означава поглед напред, а не само взиране в миналото.
 • Ние се стремим постоянно да поддържаме професионален и ефективен подход при одита и най-високи стандарти за качество при обслужване на клиентите си. Ние сме разработили и следваме наша одиторска методология, която е напълно в съответствие с правилата, установени от Закона за независим финансов одит, Международните одиторски стандарти и най-добрия български опит.
 • В Одит Център Варна, ние сме решени да бъдем водеща консултантска компания, която постоянно надхвърля очакванията на тези, на които държи най-много – своите клиенти. Поставяйки това като наша водеща цел, ние разработваме специфичен и индивидуален подход към услугите, които предоставяме на нашите клиенти.

Услуги

Знанията, уменията и опита в областта на финансите, данъците, счетоводството и одита, които нашето дружество притежава, дава възможност за предоставяне на висококачествени услуги, основани на най-прецизното познаване и тълкуване на нормативните актове, както и прилагането на най-добрата европейска практика. Нашите специалисти и партньорите, с които работим съвместно познават отлично Международните стандарти за финансови отчети и Националното счетоводно законодателство, както и възможностите за най-доброто им прилагане в условията на националната икономика.

“Одит Център Варна” ЕООД е консултантска компания, която предлага следните услуги:

 • Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени по Международните и по Националните счетоводни стандарти
 • Независим одит на проекти, финансирани от Европейската общност
 • Ограничен преглед на финансови отчети
 • Договорени процедури относно финансова информация
 • Ангажименти за компилиране на финансова информация
 • Независими проверки в процеса на преобразуване на дружества по Търговския закон
 • Преглед и оценка на счетоводните и вътрешно контролните системи
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети съгласно МСФО и НСС
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети
 • Текущо водене на счетоводство
 • Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика подбор на счетоводен персонал
 • Консултации по прилагане на международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
 • Предоставяне на данъчно-правни консултации, данъчно планиране и оптимизиране на финансите на търговските дружества
 • Консултантска помощ при годишното счетоводно приключване и изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.
 • Извършване на пълни правни, финансови, данъчни и счетоводни проучвания при покупка на търговски дружества.
 • Консултиране в областта на преструктурирането на търговски дружества.

Водещите принципи на нашата одиторска методология са следните:

 • - независимост, почтеност и обективност;
 • - професионална компетентност и надлежно внимание;
 • - конфиденциалност;
 • - професионално-етично отношение към клиента.

Клиенти

Ние одитираме и консултираме следните по- големи компании:

 • “Интеркепитал Холдинг” АД, гр. Варна и икономическата група на дружествата от холдинга, в която са включени 16 различни компании с дейности в областта на информационните технологии, финансови и платежни услуги, производство и инвестиции в недвижими имоти.
 • „ЦБА” АД, гр. Варна – търговия на дребно – супермаркети СВА
 • „ЦБА Белослав“ - търговия на дребно – супермаркети СВА
 • “Нектон-2“ ООД - инфраструктурно строителство
 • „Варчев Ексчейндж“ ООД – покупко- продажба на валута
 • „Варчев Финанс“ ЕООД – инвестиционен посредник
 • „Автомотор Варна” АД – търговия и сервиз на автомобили марка Ситроен
 • „Трънчев „ ООД – Шумен - търговия на дребно – супермаркети Бул Маг
 • „Агива” ООД - търговия на едро с козметични средства
 • „Биоланд България“ ЕООД – земеделие и производство на етерични масла
 • „Рейнбоу България“ ЕООД – търговия с почистващи системи
 • „Тенис клуб Черно море-Елит” – спортен клуб
 • „Сити Инвест Груп АД – инвестиционни имоти
 • „Юнайтед Брокер“ ООД – застрахователен брокер
 • „Економу Интернашънъл Шипинг Ейджънсиз“ ЕООД – линейно и корабно агентиране

Ние извършваме и проверителски услуги по преструктуриране на дружествата от веригата за хранене на „Хепи” ЕАД, ЦБА Асет мениджмънт” АД, „Бурлекс 104” ЕАД, „СМК” ООД, Прострийм груп“ ЕООД, „Енерджи Съплай“ ЕООД и други.

Eкип

Нашият екип е основната ни сила и се състои от млади, квалифицирани и високо мотивирани специалисти с магистърска степен по счетоводство и с необходимите професионални познания в областта на действащото счетоводно, търговско, осигурително и данъчно законодателство. Те притежават добър опит в областта на счетоводството и одита, участвали са многократно в извършването на одиторски проверки и прегледи на финансови отчети.

Анелия Люцканова - дипломиран експерт-счетоводител – управител и собственик на “Одит Център Варна” ЕООД от 2008 година. Тя е регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 1999 година;

Завършва Икономически Университет - Варна, специалност “Счетоводство и контрол” през 1982 година. Има над 10 години стаж като главен счетоводител в “Лазур” АД – предприятие “Облекло и обувки” и “Феста Холдинг”АД.

За периода 2000-2007 година Анелия Люцканова работи като независим одитор и е управляващ съдружник в „Приморска Одиторска Компания” ООД. Одитира редица компании в отраслите строителство, търговия, производство, услуги и други.

Мартина Колева – одитор в екипа от 2009 година. Завършва специалност „Счетоводство и контрол”, степен Магистър в Икономически Университет - Варна през 2008 година. Има над 12 години счетоводен и одиторски стаж.

Кариери

Ние вярваме, че ключовият фактор към успеха е мотивираният, амбициозен и добре подготвен екип. Ето защо, ние постоянно работим за подпомагане на нашите клиенти в подбора и набирането на добри специалисти по счетоводство, финанси и вътрешен контрол.

За нас ще бъде удоволствие да преценим възможностите, да поискаме среща и да обсъдим вашата кандидатура.

За да кандидатствате при нас, моля изпратете мотивационно писмо и професионална автобиография на e-mail: office@auditvarna.com.

Партньори

Наши партньори, с които ни свързват дългогодишни успешни професионални отношения са:

 • Такс ком ООД - правна консултантска компания
 • Одиторска Компания Добреви ООД –одиторско дружество
 • Свраков и Милев ООД – одиторско дружество
 • Виян ЕООД – специализирано счетоводно предприятие

Заедно с нашите партньори ние работим в екипи и предоставяме комплексна консултантска помощ на клиентите ни, което осигурява пълнота на услугите.

Адрес

Варна 9002, България

ул. "Сава Радулов" 7, ет.2, ателие 4

тел./факс:052 622 120

e-mail: office@auditvarna.com